De spiegelgroep leert mee met Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls

Met het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls doen zorgaanbieders de nodige kennis en ervaring op. Zowel over persoonsgerichte zorg als over technologieën die waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Er ontstaan mooie voorbeelden. Soms komt men ook belemmeringen tegen die een stap vooruit in de weg zitten. In de spiegelgroep Volwaardig leven leren andere partijen mee van deze ervaringen. Op dinsdag 9 juni kwamen zij voor de tweede keer bijeen, dit keer online.

Een vrouw zit in een rolstoel en kijkt naar een robot

Rol en deelnemers spiegelgroep
In de spiegelgroep zitten betrokken partijen zoals de IGJ, NZa, VGN, ZN, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties. Zij reflecteren op de ervaringen van zorgaanbieders die deelnemen aan twee trajecten van het programma Volwaardig leven. Op basis hiervan verkennen de partijen hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het oplossen van knelpunten en het bereiken van resultaten. Daarnaast praten de partijen over de uitwerking van bepaalde regels of bedachte werkwijzen. 

De spiegelgroep gaat in gesprek over thema’s die naar boven komen bij de zorgaanbieders die deelnemen aan de twee trajecten. Op dinsdag 9 juni spraken de partijen over de ervaringen die zorgaanbieders hebben opgedaan in de eerste fase van de Innovatie-impuls. Daarnaast gingen zij met de zorgaanbieder Prinsenstichting in gesprek over hun project Flex-wonen.

Cliënten en naasten betrekken

In de eerste fase van de Innovatie-impuls ging veel aandacht naar het helder krijgen van de vraag naar technologie. Er is een verandering van denkwijze over technologie in gang gezet. Dit wordt als belangrijke toegevoegde waarde van de Innovatie-impuls gezien. Zorgaanbieders zijn aan het denken gezet: wat willen zij bereiken met technologie? En waarom is het zo belangrijk om de cliënt, naasten en medewerkers vanaf het begin te betrekken?

De deelnemers van de spiegelgroep hebben met elkaar nagedacht over wat zij kunnen doen om organisaties, projectmanagers, cliënten en naasten te ondersteunen bij het betrekken van cliënten en naasten bij de Innovatie-impuls. Zo zien zij onder andere de samenwerking met zorgkantoren als oplossing. In de kwaliteitsgesprekken besteden zorgkantoren specifiek aandacht aan innovaties die cliënten en naasten betrekken. Ook cliëntenorganisaties kunnen met waardevolle suggesties komen om cliënten een naasten meer te betrekken. Hierover wordt door de Innovatie-impuls met cliëntenorganisaties verder doorgepraat. 

Drie mensen zitten op een trekker
©Prinsenstichting

Maatwerk met Flex-wonen

Het project Flex-wonen is een vernieuwend project waarmee de Prinsenstichting deelneemt aan het traject Begeleiding à la carte. Met Flex-wonen kunnen cliënten flexibel komen logeren, in het weekend en doordeweeks. Het loslaten van je kind is een emotioneel proces wat tijd kost. Daarom kan dit naar behoefte in stapjes worden opgebouwd naar een deeltijdverblijf. Zo levert Prinsenstichting zo veel mogelijk maatwerk en sluiten zij aan bij de zorgvraag. De Prinsenstichting heeft toegelicht aan de spiegelgroep welke kansen zij zien voor het bieden van persoonsgerichte zorg met dit project en welke belemmeringen er nog zijn.

In de praktijk blijkt de regeling logeren financieel gunstiger te zijn dan de regeling deeltijdverblijf. Dit maakt het voor de Prinsenstichting lastig om de regeling deeltijdverblijf optimaal te gebruiken. Zo blijkt er een grote behoefte aan een flexibelere invulling van de regeling deeltijdverblijf. Een wenselijke oplossing hiervoor is om bijvoorbeeld een bedprijs per dag te hanteren. Daarnaast krijgt de Prinsenstichting ook vaak de vraag van cliënten uit de WMO en Jeugdzorg of zij gebruik mogen maken van de regeling deeltijdverblijf. Dit kan nu niet altijd. De Directie Maatschappelijk Ondersteuning van het ministerie van VWS buigt zich over deze laatste vraag.

Behoefte aan praktijkervaringen

Omdat de regeling deeltijdverblijf nog niet zo lang bestaat, zijn er nog niet veel praktijkervaringen opgedaan. De spiegelgroep geeft aan dat zij daarom graag dit soort signalen vanuit de praktijk krijgen. De kennis en inzichten uit deze praktijkervaringen helpen bij het verbeteren van deze regeling. In de spiegelgroep is afgesproken dat de NZa de ervaring van Prinsenstichting meeneemt in het verbeteren van de beleidsregels van het deeltijdverblijf.

Het was een inspirerende en leerzame middag, waarbij waardevolle verbindingen zijn gelegd. De spiegelgroep blijft gedurende het programma Volwaardig leven spiegelen. Zowel op zaken die deelnemers in de praktijk tegenkomen als wat zij daarin nodig hebben.