De klankbordgroep

Het programma Volwaardig leven betrekt waar mogelijk cliënten, naasten en professionals bij de uitwerking en uitvoering van de actielijnen. De klankbordgroep bestaat uit 19 mensen: gebruikers van zorg en ondersteuning, naasten en medewerkers. De klankbordgroep zal voor de duur van het programma meedenken over de uitvoering van de acties. Als ervaringsdeskundigen delen zij hun kennis en ervaringen over de gehandicaptensector. Daardoor helpen zij mee om de gehandicaptenzorg meer toekomstbestendig te maken. Alle deelnemers doen mee op persoonlijke titel.

De klankbordgroep is officieel geïnstalleerd tijdens het landelijke congres ‘Samen Sterk voor Volwaardig leven’ op 15 mei 2019. Hier beoordeelden verschillende leden voorstellen van zorgaanbieders die deel wilden nemen aan het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’. De klankbordgroep zal de komende jaren nog meerdere keren bij elkaar komen om in gesprek te gaan over de diverse onderdelen van het programma. Dit doen zij zowel met elkaar als met de minister en het team van Volwaardig leven. De klankbordgroep geeft periodiek een terugkoppeling van hun werkzaamheden voor het programma Volwaardig leven. Deze terugkoppeling vindt u op deze pagina.

Klankbordgroep 2

De leden van de klankbordgroep

Van links naar rechts: Peter Molenkamp, zorgprofessional, bevlogen voor (mede)zeggenschap voor en door mensen met een beperking. Kim Jonker, vrouw met een lichamelijke beperking en lichte verstandelijke beperking. Zij is ervaringsdeskundige in houding en communicatie. Martina de Graaf – Post, zorgprofessional (verpleegkundige) en werkt met mensen met ernstige gedragsproblematiek. Haar aandacht gaat vooral uit naar passende plaatsen en arbeidsmarktvraagstukken.

Jeannette Heijting, heeft niet-aangeboren hersenletsel en is getraind ervaringsdeskundige. Zij wil zich met name voor deze groep mensen inzetten. Evert Bijkerk, zorgprofessional (ambulant begeleider) en heeft veel ervaring met ernstige gedragsproblematiek. Is betrokken bij de BPSW en kan zo nog meer van zijn passie kwijt. Saskia Stout, moeder van drie jongens met beperkingen en zelf ook werkzaam in de zorg (ouderen met een verstandelijke beperking). Zij is enthousiast over Volwaardig leven maar wil ook zien of het in de praktijk werkt.

Annemie van den Heuvel Dielissen, moeder van een verstandelijk gehandicapte dochter die in een ouderinitiatief woont. Deze verpleegkundige zet zich vooral in voor een kwalitatief goed leven op alle levensgebieden voor mensen met een verstandelijke beperking.Waaronder ook de ziekenhuiszorg. Eline van Tuijl, moeder van een zoon met een verstandelijke beperking en werkzaam in de GGZ. Zij vindt het belangrijk dat familie en naasten betrokken worden bij de ontwikkelingen vanuit het programma. Vincent Ohlrichs, heeft lichamelijke beperkingen en zet zijn ervaringsdeskundigheid in voor minder mondige cliënten en voor toegankelijkheid in alle opzichten. Hij roept minister Hugo de Jonge op vooral veel werkbezoeken af te leggen!

Eelco Hosman met hond Elle, is bijna blind en zet zijn ervaringsdeskundigheid graag in. Hij gaat er op letten of cliënten goed gehoord worden en goede begeleiding krijgen vanuit Volwaardig leven. Hij roept de minister op om mensen met een beperking in de zorg zelf te bevragen. Andries Lever, heeft lichte verstandelijke beperkingen en zet zijn ervaringsdeskundigheid ten volle in. Zowel  zakelijk als voor het programma Volwaardig leven. Marco Budding, zorgprofessional en heeft ervaring met gedragsproblematiek. Hij is gids Triple C (het gewone leven staat centraal, uitgaan van behoeftes en niet van gedrag).

Herma van Impelen, is moeder van een ernstige meervoudig beperkte dochter en voorzitter van de Klankbordgroep. Zet zich graag in omdat er in Volwaardig leven “goede verbeterpunten” genoemd zijn. Roept op om problemen te benoemen en om transparant te zijn. Miranda van der Hout is zorgprofessional en copiloot binnen de pilot Wij zien je wel. Miranda wil zich breder inzetten dan alleen voor individuele cliënten. Ze denkt dat het programma echt verandering kan brengen en wil daar iets in betekenen. Levi van Dijk, is ‘gewoon goed verkeerd begonnen’, heeft cerebrale parese, en is zeer goed van de tongriem gesneden. Is graag ‘verbindingsofficier’ voor de verschillende programma’s van VWS en aan met name de jeugd.

Stephanie van Witzenburg, moeder van een ernstige meervoudig beperkte dochter en blogt en spreekt voor ieder die het wil lezen en horen. Haar levensmissie is het realiseren van een woonvorm in 2030 voor jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Zij is vooral geïnteresseerd in het thema Naasten ontzorgen.

De volgende leden ontbreken op de foto: Eva Schmidt- Cnossen, moeder van een zorg intensieve zoon en werkt als zorgprofessional voor ouders met zorg intensieve kinderen. Vooral de stem van kinderen laten horen is wat haar drijft. Monique Post heeft een diagnose van autisme en chronisch pijn. Ze focust, onder andere, op het implementeren van gelijke rechten (VN verdrag) en wat een inclusieve maatschappij betekent voor iedere mens. Gijs Horvers heeft een diagnose autisme en onderzoekt de beeldvorming en zelf-stigma bij kwetsbare doelgroepen. Zowel Monique Post als Gijs Horvers werken als coach en consultant. Beiden zullen zich vooral richten op het brede begrip van autisme als verzameling van gedragskenmerken. Hierbij staan ondersteuning in ontwikkeling en emancipatie centraal.

Dialoogsessie Innovatie-impuls (18 juni 2019, Utrecht)

Onlangs heeft de klankbordgroep meegedacht over de uitvoering van de Innovatie-impuls en wat daarin voor hen belangrijk is. Het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid is belangrijk voor mensen met een beperking. Natuurlijk kwam dit naar voren tijdens de dialoogsessie. Zo gaven verschillende mensen aan dat het soms erg lastig is om vriendschappen te sluiten en die te onderhouden. Dit is een goed voorbeeld van iets dat verder verkend zou kunnen worden in de werkplaats rondom het thema sociale contacten.