Passende zorg voor mensen met verstandelijke beperking en gedragsproblematiek

Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dat aan te pakken is vanuit het programma Volwaardig leven de pilot ‘Netwerkgids’ gestart. Hierbij gaan netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden.

Nieuwsbericht LVB
©Ministerie van VWS

Een groeiende groep mensen met complexe problematiek loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek. Het uitblijven van passende zorg leidt bij hen tot verergering van hun problemen. Dit heeft grote impact op hen, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

De pilot ‘Netwerkgids’ wordt uitgevoerd door MEE en ’s Heeren Loo. In de pilot krijgen cliënten en hun naasten ondersteuning van een netwerkgids. Deze is gespecialiseerd in complexe problematiek en kan een intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Ze gaan in gesprek met zorgaanbieders en zoeken oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

‘Netwerkgids’ is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. De pilot loopt tot maart 2021 en start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo). Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer brengt de resultaten van deze pilot in kaart.

Dit artikel is geschreven voor het onderdeel ‘gespecialiseerde cliëntondersteuning’. Dit is een van de onderdelen van het programma Volwaardig leven. Door middel van vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners worden 450 clienten en gezinnen ondersteund. In deze pilots leren we of en in welke situaties gespecialiseerde cliëntondersteuning meerwaarde heeft. Daarbij kijken we zowel naar de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, het gezin en de afzonderlijke gezinsleden. Op deze manier werken we aan een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.