Nieuw informatiepunt over corona

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Met het informatiepunt van Vilans bundelen het ministerie van VWS, Ieder(in) en Vilans kennis en informatie vanuit het perspectief van cliënten, naasten en zorgprofessionals.

Een man en een vrouw dragen een mondkapje. De vrouw staat achter de man en heeft haar hand op zijn schouder.

Ga direct naar vilans.nl/levenincoronatijd

Cliëntorganisaties zoals Ieder(in) ontvangen vanuit hun achterban veel vragen. Ook bij kennisorganisatie Vilans komen vragen binnen van zorgprofessionals die behoefte hebben aan informatie voor hun cliënten. Projectleider Karlijn Kwint van Vilans: ‘Het ministerie van VWS wil aan de informatiebehoefte van mensen tegenmoet komen en heeft Vilans en verschillende cliëntenorganisaties gevraagd hiervoor samen één informatiepunt in te richten. Het nieuwe informatiepunt op Vilans.nl helpt mensen uit risicogroepen antwoorden te vinden op hun vragen.’

Empathie

De hoop is dat het informatiepunt van toegevoegde waarde is voor de genoemde doelgroepen. ‘We willen handelingsperspectief en empathie bieden’, zegt Kwint. ‘Vanuit het perspectief en belevingswereld van de doelgroep. We geven woorden aan de persoonlijke situatie van mensen, hebben begrip voor de onzekerheid waarin zij verkeren. Want als je bijvoorbeeld op leeftijd bent of al lange tijd leeft met een ziekte of met een beperking kan corona voor jou een extra risico zijn. Misschien ben je bezorgd en wil je weten wat jij in jouw situatie het beste kunt doen. Bijvoorbeeld hoe je hulpverleners thuis veilig kunt ontvangen. Dit zijn belangrijke vragen en het is goed deze te bespreken met je arts, de thuiszorg of andere hulp. Jij bent tenslotte degene die gaat over jouw gezondheid.’

Zorgprofessionals

Naast chronisch zieken, ouderen en diens naasten, zijn zorgprofessionals ook geholpen door het informatiepunt. Op de landingspagina is voor zorgmedewerkers een eigen ingang waarin zij verwezen worden naar relevante informatie en aanvullingen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van informatie voor cliënten en naasten. Kwint: ‘Zorgmedewerkers wijzen hun cliënten op de informatie en ‘vertalen’ deze zo nodig.’ 

Ga direct naar vilans.nl/levenincoronatijd