Vragen over het coronavirus en gehandicaptenzorg

Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en de gehandicaptenzorg.

Mag ik op bezoek bij mijn familielid of kennis in de gehandicaptenzorg?

Vanwege het risico op besmetting met het coronavirus was bezoek in de gehandicaptenzorg vanaf 23 maart beperkt toegestaan. Sinds 25 mei maken zorgaanbieders bezoek weer stapsgewijs mogelijk. Daarvoor gebruiken ze deze routekaart die voor de gehandicaptenzorg is gemaakt. Per 15 juni is er voor elke cliënt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek. Op alle locaties is een vorm van bezoek mogelijk.

Op basis van de routekaart heeft Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een handreiking gemaakt samen met andere landelijke partijen. De handreiking biedt handvatten voor zorgorganisaties om beleid te kunnen maken. Het algemene bezoekbeleid dat een zorgorganisatie maakt, wordt lokaal uitgewerkt. Dit wordt vervolgens vertaald naar individuele afspraken, waaronder het aantal bezoekers. Dit wordt gedaan in goed overleg met professionals, cliënten en hun naasten. Die afspraken verschillen dus per cliënt, afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Hierin zijn het overheidsbeleid en de hygiënemaatregelen van het RIVM leidend. De handreiking gaat ook in op situaties waarbij het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Heeft u vragen? Neem contact op met de zorginstelling of kijk op de website van de VGN.

Jeugd

Voor kinderen en jeugdigen woonachtig binnen de residentiële zorg werd bezoek door twee vaste bezoekers al eerder mogelijk gemaakt: per 25 mei 2020. Het betreft hier kinderen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek.

Is bezoek toegestaan bij kleinschalige woonvormen in de gehandicaptenzorg?

Voor kleinschalige zorgorganisaties gelden dezelfde bezoekregels als voor grotere zorgaanbieders. Sinds 25 mei wordt bezoek weer stapsgewijs mogelijk gemaakt. Hierbij zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM leidend. Per 15 juni is er voor elke cliënt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.

Wat zijn de gevolgen voor de dagbesteding in de gehandicaptenzorg?

Als eerste stap op de routekaart is vanaf 1 juni 2020 voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. Zowel voor degenen die in instellingen wonen als degenen die thuis of in een kleinschalig wooninitiatief wonen. In een aantal gevallen zal dit nog niet op de oude locatie te realiseren zijn. Om zorgorganisaties daarbij te ondersteunen heeft de VGN een handreiking dagbesteding gemaakt, samen met cliëntenorganisaties en professionals. De handreiking biedt handvatten bij het volgen van de algemene hygiënemaatregelen. Ook gaat de handreiking in op die situaties waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Een aparte paragraaf is gewijd aan het vervoer van en naar de dagbesteding. Dit om ook het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast om tegelijkertijd rekening te houden met de diversiteit in doelgroepen in de gehandicaptenzorg.

Hoe kan een zorgaanbieder bezoek en dagbesteding op een veilige manier organiseren?

De VGN, IederIn, KansPlus, NVAVG en NVO hebben een handreiking opgesteld voor bezoek en voor dagbesteding. Dit in overleg met andere betrokken partijen. De handreikingen helpen zorgaanbieders om zowel bezoek als dagbesteding op een verantwoorde manier te organiseren. Het overheidsbeleid en de algemene maatregelen van het RIVM zijn leidend bij het invullen van bezoek en het opstarten van de dagbesteding. Belangrijk zijn onder andere de hygiënemaatregelen, het hanteren van 1,5 meter afstand waar kan, geen bezoek als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt of in het netwerk en het vermijden van drukte.

De handreikingen zijn te vinden op www.vgn.nl/.

Kunnen bewoners van gehandicaptenzorgorganisaties op vakantie gaan?

Voor bewoners van gehandicaptenzorginstellingen is het vanaf 1 juli weer mogelijk om te gaan logeren. Dit kan ook vakantie in Nederland zijn. Hierover maken de instelling en de cliënt goede afspraken. De algemeen geldende richtlijnen van het RIVM worden ook op vakantie in acht genomen. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of een vakantie in het buitenland mogelijk is. In ieder geval speelt daarbij de situatie in het vakantieland en de gezondheid van de cliënt een rol.

Wordt een woongroep gezien als een huishouden?

Personen die op hetzelfde adres wonen, worden geacht een gemeenschappelijk huishouden te hebben. Dat geldt eveneens voor bewoners van zorginstellingen die in groepsverband wonen. Bijvoorbeeld mensen met een beperking die in een groep wonen, of andere woonvormen op eenzelfde adres die gemeenschappelijke voorzieningen delen.

Hoe kunnen cliënten in deze periode een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)?

Cliënten kunnen zoals voorheen een beroep doen op de CVP. De CVP kan de cliënt helpen eventuele onvrede over coronamaatregelen bespreekbaar te maken. Uiteraard blijft de geheimhoudingsplicht van de CVP van kracht. Hij of zij mag alleen met toestemming van de cliënt met anderen praten over bepaalde situaties.

Bekijk ook:

Actuele nieuwsberichten over het coronavirus