Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

Het ministerie van VWS stelde de kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ op samen met Ieder(in), VGN, MEE, LSR, LFB, Stichting Klokkenluiders VG, KansPlus, V&VN, NVAVG, ZIN, ZN en IGZ. Cliënten, hun familie en vrienden, organisaties die hen vertegenwoordigen, professionals, zorgaanbieders en veel andere organisaties maakten samen de kwaliteitsagenda. De focus van de kwaliteitsagenda lag op cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking die zorg en ondersteuning uit de Wlz ontvangen. Ongeacht of ze die zorg thuis of in een instelling ontvangen.

De kwaliteitsagenda richtte zich op vijf doelstellingen:

  • Versterking van de positie van de cliënt.
  • Investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen.
  • Toegeruste en betrokken professionals.
  • Bestuurders sturen met visie en bevorderen samenwerking.
  • Transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking.

Acties

De kwaliteitsagenda zette meer dan 60 acties in gang. Sommige acties waren klein en/of kortdurend. Andere acties waren groter en/of langduriger. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld en gegeven om cliënten te trainen hoe om te gaan met het kwaliteitsrapport en deel te nemen aan de externe visitatie. Ook zijn er inhoudelijke kennisbundels ontwikkeld in samenwerking met het mbo-onderwijs en er is onderzoek gedaan naar cliëntafhankelijkheid in instellingen. Tot slot is er een beroepsvereniging opgericht voor professionals met een agogische opleiding.

Resultaten

De kwaliteitsagenda is in 2018 afgerond. Het programma Volwaardig leven bouwt verder op de resultaten van de kwaliteitsagenda. Met als doel om de gehandicaptenzorg meer passend te maken en beter voor te bereiden op de toekomst.