Programma Volwaardig leven zet eerste stappen richting toekomstbestendige zorg voor mensen met een beperking en hun naasten

Het is een jaar geleden dat het programma Volwaardig leven is gepresenteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die periode zijn er samen met betrokken zorgpartijen acties in gang gezet om de gehandicaptenzorg (Wlz) meer flexibel te laten inspelen op de zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten. Onder andere door het gebruik van zorgtechnologieën te stimuleren en in te zetten op persoonsgerichte zorg. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het gebruik van ambulante teams en het realiseren van honderd extra passende plekken voor mensen met complexe zorgvragen. Daarnaast zijn er vijf pilots voor gespecialiseerde cliëntondersteuning gestart waarin wordt onderzocht hoe naasten het beste geholpen kunnen worden bij hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

foto van twee mensen die bellenblazen
Beeld: ©Ministerie van VWS

Impuls om te innoveren

Op 27 september 2019 zijn 40 organisaties voor gehandicaptenzorg gestart met de Innovatie-impuls. Met ondersteuning van Vilans en Academy Het Dorp gaan zij de komende tijd aan de slag met het gebruik van technologie bij de dagelijkse zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Daarvoor zullen zij eerst onderzoeken welk probleem zij willen oplossen en welke bestaande zorgtechnologieën, zoals apps, sensoren of robots, daarbij het beste passen. Met de Innovatie-impuls van Volwaardig leven stimuleert VWS het gebruik van zorgtechnologie om het zo een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg te laten worden. 

Lees meer over de Innovatie-impuls

Eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg

Naast de inzet op technologische vernieuwing, wordt ook gewerkt aan sociale vernieuwing. Medewerkers van 35 aanbieders nemen hiervoor deel aan het vernieuwingstraject Begeleiding à la Carte, gericht op eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg. Zij ontvangen de komende twee jaar ondersteuning om hun ideeën in de praktijk (verder) te brengen. Er zijn hiervoor lerende netwerken ingericht waarin kennis en ervaring worden gedeeld.

Lees meer over Begeleiding à la Carte

Meer passende plekken voor complexe zorg

Om meer passende zorg(plekken) te organiseren voor mensen met complexe zorgvragen, zijn VWS, ZN, VGN, Ieder(in) en de NZa het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het realiseren van honderd extra plekken, ambulante teams en een expertisefunctie voor complexe zorg. In twee zorgkantoorregio’s is inmiddels ruime ervaring opgedaan met ambulante teams. Begin 2020 wordt begonnen met het opzetten van teams in alle andere regio’s en uiterlijk eind 2020 zijn er in het hele land ambulante teams beschikbaar. Als de ondersteuning van het ambulante team niet voldoende is, dan kan een beroep worden gedaan op een van de honderd plekken voor de aller moeilijkste situaties. Vanaf 2020 wordt begonnen met het realiseren van alle honderd plekken.  Vooruitlopend daarop zijn door de zorgkantoren ook in 2019 in individuele gevallen al extra plekken gecreëerd.

Lees meer over de ambulante teams en 100 passende plaatsen

Leren in pilots specialistische cliëntondersteuning

In vijf pilots wordt onderzocht of gespecialiseerde hulp van een cliëntondersteuner een positief effect heeft op mensen met een beperking en hun naasten. Op dit moment worden ca. 150 gezinnen geholpen in de pilots. Medio 2020 worden in de pilots uiteindelijk 450 gezinnen geholpen met specialistische cliëntondersteuning.

Lees meer over de pilots voor gespecialiseerde cliëntondersteuning

Over Volwaardig leven

In Nederland leven ongeveer twee miljoen mensen met een beperking, waarvan er circa 130.000 dagelijks intensieve zorg nodig hebben. Deze kwetsbare groep is vaak levenslang afhankelijk van hulp of begeleiding door anderen. Het is daarom essentieel dat de zorg en ondersteuning die zij krijgen daadwerkelijk bij hen past en bovendien goed geregeld is. Om hun kwaliteit van leven te verhogen, alsmede die van hun naasten, moeten zij hierop kunnen vertrouwen, nu en in de toekomst. Op 1 oktober 2018 is het programma Volwaardig leven gestart. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil hiermee, samen met betrokken partijen in de gehandicaptenzorg, een grote extra stap zetten om de huidige ontwikkelingen in de sector te versterken en waar nodig te versnellen. Met Volwaardig leven richten we ons op concrete acties die een beweging in gang zetten naar het toekomstbestendiger maken van de gehandicaptenzorg en de complexe zorg (vanuit de Wet langdurige zorg). Daarnaast zetten we in op passende zorg die beter aansluit op de veranderende zorgvraag.